DİREKTOR Akademik Tofiq Murtuza oğlu Nağıyev
   
DİREKTOR MÜAVİNLƏRİ

b. e. d., professor Ş.R.İbrahimov 
A.Ə.Sultanov
V.İ. Quliyev
B.R.İbrahimov

BAŞ MÜHASİB      

İ.A.Əliyeva

   
  «FİZİKA, RİYAZİYYAT, MEXANİKA, KOSMOS, ASTRONOMİYA» ELMİ REDAKSİYASI
Redaksiya müdiri  f.r.e.n. M.Ə.Əkbərov 
Redaksiya müdirinin müavini S.H.Niyazova
Böyük elmi redaktorlar S.V.Davudova, Z.A.Tağıyeva.
   
«KİMYA» ELMİ REDAKSİYASI
Redaksiya müdiri k.e.n. V.A.Adıgözəlov
Böyük elmi redaktorlar kimya e.n. İ.İ.Zeynalova
Kiçik elmi redaktor S.B.Hacızadə.
   
«BİOLOGİYA, MİKROBİOLOGİYA, TİBB, TORPAQŞÜNASLIQ» ELMİ REDAKSİYASI
Böyük elmi redaktor V.M.İmaməliyeva
Elmi redaktorlar F.Q.Musayeva, Ə.N.Haşımova, A.Ə.Kərimova
   
«TEXNİKA, NEFT-MƏDƏN İŞLƏRİ, İNFORMATİKA, ELEKTRONİKA» ELMİ REDAKSİYASI
Redaksiya müdiri G.G.Qocayeva
Redaksiya mü dirinin müavini E.K.Cabarova
Böyük elmi redaktor M.V.Məmmədova
   
«COĞRAFİYA, GEOLOGİYA, GEOFİZİKA, ƏTRAF MÜHİT, EKOLOGİYA» ELMİ REDAKSİYASI
Redaksiya müdiri B.C.Nəcəfov
Redaksiya müdirinin müavini N.F.Əlibəyova
Böyük elmi redaktor A.Ə.Kərimova
   
«ÜMUMİ TARİX, AZƏRBAYCAN TARİXİ VƏ ARXEOLOGİYA» ELMİ REDAKSİYASI
Redaksiya müdiri tarix e.n. R.S.Məlikov
Böyük elmi redaktorlar D.Q.Əliyeva, N.A.Tağızadə
   
«ƏDƏBİYYAT, DİLÇİLİK, MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT» ELMİ REDAKSİYASI
Redaksiya müdiri pedaqoji e.n. Z.H.Abdullayev
Böyük elmi redaktorlar

F.A.Ağayev
F.A.Bakıxanova
V.R.Eminov
N.İ.Hüseynova
Ə.S.Zeynalova

   
«SOSİAL-İCTİMAİ SAHƏLƏR, FƏLSƏFƏ VƏ HÜQUQ» ELMİ REDAKSİYASI
Redaksiya müdiri R.T.Hacıyev
Böyük elmi redaktorlar E.X.Kərimov, Ü.Z.Qasımova
   
«TƏHSİL, MƏTBUAT, TELEVİZİYA, İNTERNET, TURİZM VƏ İDMAN» ELMİ REDAKSİYASI
Redaksiya müdiri S.M.Mehrəliyeva
Böyük elmi redaktorlar

L.A.Əhmədova
A.H.Xəlil
E.A.Rəsulov

   
«İQTİSADİYYAT» ELMİ REDAKSİYASI
Böyük elmi redaktorlar

G.Ə.Əzizova
A.A.Hüseynova
Ü.H.Koroğluyeva
F.İ.Tarıverdiyeva

   
HUMANİTAR ELMLƏR ÜZRƏ “ELMİ-ƏDƏBİ NƏZARƏT VƏ BİBLİOQRAFİYA” REDAKSİYASI
Redaksiya müdiri E.Ə.Məmmədova
Redaksiya müdirinin müavini G.K.Əsədova
Böyük elmi redaktorlar

F.E.Əhmədova
A.F.Əliyeva
A.K.Həsənova
R.Ə.Rəhimova
Q.Ə.Rəhimov

   
TƏBİYYAT ELMLƏRİ ÜZRƏ “ELMİ-ƏDƏBİ NƏZARƏT VƏ BİBLİOQRAFİYA” REDAKSİYASI
Redaksiya müdiri S.İ.Rüstəmova
Böyük elmi redaktor H.R.Qasımova
Elmi redaktorlar A.E.Quliyeva; M.A.Namazova.
   
SÖZLÜK REDAKSİYASI
Redaksiya müdiri H.S.Mirtəqəvi
Böyük elmi redaktorlar G.Hüseynova
K.Ə.Yüzbaşova
   
«KOMPYUTER TƏRTİBATI, İLLÜSTRASİYA VƏ KARTOQRAFİYA» ŞÖBƏSİ
Şöbə müdiri M.B.Orucov
Şöbə müdirinin müavini Ş.Z.Həsənli
Böyük elmi redaktor L.Q.Hətəmova
Elmi redaktor N.V.Babayeva
   
“KOMPLEKTLƏŞDİRMƏ, TEXNİKİ TƏRTİBAT VƏ KORREKTURA” ŞÖBƏSİ
Şöbə müdiri X.İ.Yüzbaşova
Şöbə müdirinin müavini N.O.Əliyeva
Böyük elmi redaktorlar M.İ.Əsədova
R.X.Mütəllimzadə
   
İNFORMASİYA, TƏRCÜMƏ VƏ ÜMUMİ MƏSƏLƏLƏR ŞÖBƏSİ
Şöbə müdiri Z.Ə.Baxşiyeva
Şöbə müdirinin müavini L.Ə.Qəmbərova
Mütəxəssislər A.N.Göyüşova
Z.A.Zaytseva
   
KİTABXANA
Kitabxana müdiri L.Ş.Abbasova
Böyük elmi redaktor R.D.Yusifova
Elmi redaktor A.E.Abbasova
   
İNZİBATİ-TƏSƏRRÜFAT ŞÖBƏSİ
Şöbə müdiri Z.Ə.Mustafayev
Şöbə müdirinin müavini P.F.Adıgözəlova