“Research Features” jurnalında (Böyük Britaniya) AMEA-nın vitse-prezidenti “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzinin direktoru, Dövlət mükafatı laureatı akademik Tofiq Nağıyevin elmi tədqiqatları haqqında elmi məqalə dərc olunmuşdur.
May 31, 2017 | 12:51 /

İngiltərənin nüfuzlu “Research Fea­tu­res” (J. Research Features. 2017. № 108. P. 46–49) beynəlxalq populyar jurnalında AMEA-nın vitse-prezidenti, “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzinin direktoru, Dövlət mükafatı laureatı akademik Tofiq Na­ğıyevdən və onun elmi tədqiqatlarından bəhs edən “A co­he­rent look at synchronized reactions” (“Sinxronlaşdırılmış reak­siyalara koherent baxış”) adlı məqalə dərc olunmuşdur. İngilis di­lin­də dərc olunmuş məqalənin giriş hissəsində akademik Tofiq Mur­tu­za oğlu Nağıyevin kimyəvi kinetika, kataliz, hidrogen pe­rok­sidlə koherent-sinxron­laşdırılmış oksidləşmə sahəsində el­mi tədqiqatları ilə tanınan azərbaycanlı alim olması xüsusi vur­ğulanır, daha sonra Azərbaycan Milli Elmlər Aka­de­mi­ya­sı­nın professoru Tofiq Nağıyevin canlı hüceyrələrin özü­nü­təş­kiletmə qabiliyyətindən ruhlanaraq koherent-sin­xron­laş­dı­rılmış reaksiyalar üzərinə yeni bir işıq salmasından, fermentlərin tədqiqatlarında əsasən mü­kəm­məl quruluşlu alqoritmlərdən istifadə etməklə reak­si­ya­la­rın makrosəviyyədə sinxronlaş­masının yeni modelini iş­lə­yib hazırlamasından və alimin gələcəyə hesablanmış tədqiqatlarının perspektivlərindən danışılır.

 Oxucularına müraciətlə – “Bu buraxılışımızda təqdim edilən tədqiqatçılar bizim anlayışımızda yeni üfüqlər açırlar, onların cox maraqlı tədqiqatları barədə siz də oxuyun” deyən “Research Fea­tu­res” redaksiyası haqqında material dərc edəcəyi, ona maraqlı və cəlbedici görünən elm adamlarını öz təşəbbüsü ilə məhz elmə dünya səviyyəsində gətirdiyi yeniliklərə görə axtarır və seçir.